Wniosek
Dane Kredytobiorcy
Pełna nazwa Kredytobiorcy*
NIP*
REGON*
Adres kredytobiorcy
Ulica*
Nr domu*
Nr mieszkania
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Telefon kontaktowy*
E-mail*
Sytuacja finasowa wpólnoty mieszkaniowej
Ostatni rok sprawozdawczy*
I. Przychody
1. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i koszty dostawy mediów (bez zaliczek na fundusz remontowy)*
2. Zaliczki na fundusz remontowy*
Razem*
II. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w innych bankach i instytucjach finansowych (Z WYŁĄCZENIEM BANKU POCZTOWEGO S.A.)*
1A Numery umów*
1B Miesięczne kwoty rat kapitałowo-odsetkowych (suma)*
1C Łączne zaangażowanie (suma)*
III. Stan zaległości przeterminowanych (powyżej 3 miesięcy)
1. Łączna kwota zaległości z tytułu opłat funduszu eksploatacyjnego + media + zarząd nieruchomością wspólną*
1A Łączna powierzchnia lokali z zaległościami z tytułu opłat funduszu eksploatacyjnego + media + zarząd nieruchomością wspólną*
2. Łączna kwota zaległości z tytułu wpłat na fundusz remontowy*
2A Łączna powierzchnia lokali z zaległościami z tytułu wpłat na fundusz remontowy*
3. Czy powierzchnia wskazana w punkcie III. 1A. oraz III. 2A dotyczy tych samych lokali?*
IV. FUNDUSZ REMONTOWY
Stan środków funduszu remontowego*
V. DANE DOTYCZĄCE CZYNNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM BANKU POCZTOWEGO S.A.)
Czy wnioskodawca posiada aktywne rachunki poza Bankiem Pocztowym S.A.?*
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNDUSZY
1. FUNDUSZ EKSPLOATACYJNY
Stawka funduszu eksploatacyjnego - w okresie sprawozdawczym*
Wysokość miesięcznej stawki w zł za m2 bądź zł za lokal o ile stawka liczona jest od lokalu*
Data, od której obowiązuje stawka*
Łączny metraż powierzchni wspólnoty stanowiącej podstawę naliczenia funduszu bądź liczba lokali o ile stawka liczona jest od lokalu*
Stawka funduszu eksploatacyjnego - aktualna*
Wysokość miesięcznej stawki w zł za m2 bądź zł za lokal o ile stawka liczona jest od lokalu*
Data, od której obowiązuje stawka*
Łączny metraż powierzchni wspólnoty stanowiącej podstawę naliczenia funduszu bądź liczba lokali o ile stawka liczona jest od lokalu*
2. FUNDUSZ REMONTOWY
Stawka funduszu remontowego - w okresie sprawozdawczym*
Wysokość miesięcznej stawki w zł za m2 bądź zł za lokal o ile stawka liczona jest od lokalu*
Data, od której obowiązuje stawka*
Łączny metraż powierzchni wspólnoty stanowiącej podstawę naliczenia funduszu bądź liczba lokali o ile stawka liczona jest od lokalu*
Stawka funduszu remontowego - aktualna*
Wysokość miesięcznej stawki w zł za m2 bądź zł za lokal o ile stawka liczona jest od lokalu*
Data, od której obowiązuje stawka*
Łączny metraż powierzchni wspólnoty stanowiącej podstawę naliczenia funduszu bądź liczba lokali o ile stawka liczona jest od lokalu*
VII. ZOBOWIĄZANIA UMOWNE - WYCIĄGI
Czy wnioskodawca, zobowiązany jest umową kredytową do dostarczenia wyciągów z rachunków bankowych*
Dodatkowe informacje
Oświadczamy, że:
1) spłacamy terminowo posiadane zobowiązania z tytułu kredytów zaciagniętych w innych bankach i instytucjach finansowych,
2) przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub mogących w inny sposób narazić Bank Pocztowy SA na straty, zebrane dane Bank Pocztowy SA może przekazać do Systemu Bankowy Rejestr, którego Administratorem jest Związek Banków Polskich,
3) świadomi jesteśmy odpowiedzialnosci karnej wynikającej z art.297 §1 i 2 Kodeksu Karnego jednocześnie oświadczam/y, że podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
4) wiarygodność powyższych danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem,
5) posiadamy prawne umocowanie do reprezentacji Wspólnoty Mieszkaniowej, której sytuację finansową przedstawiono w niniejszym dokumencie,
6) WM realizuje zobowiązania umowne wynikające z zawartych umów z Bankiem Pocztowym S.A.
7) WM posiada aktualną polisę ubezpieczenia mienia, stanowiącego zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu, ważną do dnia*
Nazwa firmy pod którą działa zarządca*
Regon firmy pod którym działa zarządca
Imie i nazwisko sporządzającego*
Załącznik
Dodaj

Kontakt z doradcą
52 34 99 499
Telefon czynny:
dni robocze: godz. 7.30 - 22.00
soboty: godz. 8.00 - 18.00
Przydatne linki
Powered by ferryt.Flow ver. 4.1.1722.100